V KUCHYNE DALNO venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Prevádzkovateľ

Spoločnosť TOP Studio, IČO: 54 081 742, predajca elektrospotrebičov a nábytku na mieru je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 4. na prenosnosť osobných údajov,
 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: support@frozen.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť TOP Studio, sídlo: Na Hôrke 48/8, Nitra 949 11, IČO: 54 081 742, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 55427/N, zastúpená Martin Kulla – konateľ, kontaktné údaje: email info@kuchynedalno.sk, telefónne číslo 00421948103606 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: www.kuchynedalno.sk

Obchodné meno: TOP Studio s.r.o.

Sídlo: Na Hôrke 48/8, Nitra 949 11

IČO: 54 081 742

Práva forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 55427/N

Zastúpený: Martin Kulla – konateľ

kontaktné údaje: email: info@kuchynedalno.sk  tel.: 00421948103606

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ: čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a prevádzkovateľ je taktiež v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

Účel:   zasielanie notifikácií, noviniek a pod.

Právny základ: čl. 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia s klientom, a tiež poskytovať výhody (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať klientov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách služieb resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente služieb, o ktoré klient prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník, výrobca kuchynských liniek, subdodávateľ, prepravné spoločnosti a štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany), prípadne až pokiaľ nie je možné uplatniť práva a povinnosti v premlčacej lehote stanovenej zákonom; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@kuchynedalno.sk, telefónne číslo 00421948103606, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť TOP Studio s.r.o., sídlo: Na Hôrke 48/8, Nitra 949 11, IČO: 54 081 742, zapísaná: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 55427/N, zastúpená: Martin Kulla – konateľ, kontaktné údaje: email: info@kuchynedalno.sk, telefónne číslo: 00421948103606 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: www.kuchynedalno.sk

Obchodné meno: TOP Studio s.r.o.

Sídlo: Na Hôrke 48/8, Nitra 949 11

IČO: 54 081 742

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 55427/N

Zastúpený: Martin Kulla – konateľ

kontaktné údaje: email:  info@kuchynedalno.sk  tel.: 0421948103606

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú: informačný systém www.kuchynedalno.sk

 Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@kuchynedalno.sk, telefónne číslo 00421948103606, alebo písomne na poštovú adresu Na Hôrke 48/8, Nitra 949 11. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať nastavením Vášho prehliadača.
 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Pravidlá súťaží na Facebooku a Instagrame

·         Všeobecné pravidlá platné pre všetky facebookové súťaže usporadúvané na internetovej stránke :  www.kuchynedalno.sk , vrátane lokálnych mutácií FB stránok predajní.

1.       Usporiadateľom facebookových súťaží je spoločnosť TOP Studio s.r.o., IČO: 54 081 742, so sídlom Na Hôrke 48/8
Nitra 949 11, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra ,oddiel: Sro vložka číslo : 55427/N ( ďalej len „Usporiadateľ“ ).

2.       Súťaže nie sú prevádzkované, sponzorované ani spojené s Facebookom a Facebook za ich priebeh neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaží sa poskytujú Usporiadateľovi a spoločnosti Facebook nebudú nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží musia byť smerované usporiadateľovi súťaže, nie Facebooku.

3.       Konkrétne špecifické pravidlá pre jednotlivé súťaže , spôsob losovania výhercu/ výhercov a ceny v súťaži sa pri jednotlivých súťažiach môžu líšiť. Spôsob výberu vždy určujú doplňujúce pravidlá uvedené v súťažnom príspevku.

4.       Usporiadateľ si vyhradzuje právo, bez nároku na náhradu , akciu a marketingovú súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že každá táto zmena bude vyhlásená na facebookovom profile Usporiadateľa , čím nadobúda účinnosť voči všetkým  účastníkom súťaže.

5.       Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých účastníkov, u ktorých má na základe podrobnej analytiky administrátora web stránky podozrenie, že sa počas súťaže dopustili nekalého konania, manipulácií, alebo konania, ktorého dôsledkom môže byť poškodzovanie práv iných účastníkov súťaže a neobjektívnosť výberu víťaza súťaže. Proti rozhodnutiu usporiadateľa sa nie je možné odvolať.

6.       Registráciou do súťaže účastník berie na vedomie, a výslovne vopred súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, ktoré poskytol vo virtuálnom priestore siete internet v súvislosti s účasťou na súťaži budú pre potreby dosiahnutia zmyslu a účelu FB súťaže spracované Usporiadateľom .

7.       Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov za účelom účasti v FB súťaži , prípadného odovzdania výhry, riešenia otázok súvisiacich s účasťou v súťaži a to počas 10 rokov od prihlásenia do Súťaže. Súhlas udeľuje súťažiaci podľa zákona číslo : 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“ ). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a prípadné ďalšie údaje pre konkrétnu súťaž špecifické údaje zadané v súťažných pravidlách . Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby nim poskytnuté osobné údaje boli počas vyššie uvedenej doby spracovávané v rozsahu a k účelom vyššie uvedeným buď priamo usporiadateľom , alebo  prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom v rozsahu a spôsobom daným zákonom. Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím osobám v súvislosti zo zasielaním , dopravou , alebo odovzdaním výhier v súťaži.

8.       Súťažiaci má právo súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je nadobudne účinnosť v momente jeho doručenia Usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu v priebehu súťaže je bez ďalšieho považované za rozhodnutie súťažiaceho ukončiť svoju účasť v súťaži . Súťažiaci má ďalej právo prístupu k informáciám o spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu, blokáciu a likvidáciu v plnom rozsahu práv daných zákonom.

9.       Zverejnenie. V prípade ak sa súťažiaci stane víťazom / víťazmi  Súťaže a výslovne vopred súhlasí s tým , že v prípade ak ho o to Usporiadateľ písomne požiada za účelom propagácie súťaže a informovania verejnosti o jej výsledku a víťazoch poskytne okrem vyššie uvedených osobných údajov Usporiadateľovi aj svoju fotografiu a prípadne krátke interview na obrazovo zvukový záznam ( video ) s odovzdávania cien za víťazstvo v súťaži a to vrátane súhlasu na ich použitie v rozsahu stanovenom v článku 7 až 9. tohto dokumentu. 

10.    Ak súťažiaci súhlas vo vzťahu k osobným údajom , fotografiám a obrazovo zvukovým záznamom odvolá v čase, kedy už boli podľa týchto Pravidiel zverejnené, nie je možné sa voči Usporiadateľovi domáhať odstránenia zverejnenia, ktoré už nie je v jeho dispozícii ( najmä zverejnenie v médiách vlastnených subjektmi odlišnými od Usporiadateľa). 

11.    Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môže Súťažiaci kontaktovať Usporiadateľa na adrese  : info@kuchynedalno.sk.

12.    Odoslaním príspevku do súťaže , pokiaľ by bol príspevok autorským dielom , udeľuje každý súťažiaci usporiadateľovi v rámci súťaže nevýhradnú, prevoditeľnú, bezodplatnú, územne, množstvovo, časovo a technologicky neobmedzenú licenciu na použitie všetkých príspevkov a ďalšieho obsahu, a to na obdobie trvania majetkových práv autora či vlastníka tohto duševného vlastníctva a pre všetky možné účely použitia (ďalej len „Licencia“) vrátane práva jeho príspevok kedykoľvek upraviť, pozmeniť alebo použiť spolu s iným dielom ( t. j. použitie diela najmä všetkými spôsobmi ) v zmysle platného Autorského zákona. Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného príspevku a jeho zverejnením na Facebooku nebudú porušené autorské ani žiadne iné práva tretích osôb .

13.    Súťažné príspevky nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať právny poriadok Slovenskej republiky a nesmú neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb. Takisto nesmú poškodzovať práva a dobré meno Usporiadateľa . Takéto príspevky budú zo súťaže vyradené.

14.    Zo všetkých súťaží  sú výslovne vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti Usporiadateľa ,  sú  osobami blízkymi jeho zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osoby s týmito osobami inak personálne alebo majetkovo prepojené.

15.    Na súťaži sa môžu zúčastniť plnoleté fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky .

16.    Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne na predajni, ktorá súťaž na svojej lokálnej FB stránke vyhlásila. V prípade, že vyhlasovateľom je priamo domovská stránka Usporiadateľa , prebehne odovzdanie výhry na predajni určenej dohodou , podľa možnosti najbližšou k bydlisku súťažiaceho. Ak sa výherca súťaže do : 7 dní od vyhlásenia výsledkov na sociálnej sieti FB neprihlási a neuplatní si nárok na prevzatie výhry , výhra bez možnosti odvolania prepadá v prospech usporiadateľa.

17.    Zapojením sa do súťaže účastník automaticky , bez výhrad a podmieňovania súhlasí s týmito pravidlami .

·         V Nitre 03.03.2022

ONLINE plánovanie

zadarmo